1.0. Splošni pogoji

1.1. Pogoji poslovanja so pravni dogovor med posamezno fizično ali pravno osebo (v nadaljevanju “stranka”) in poslovnim subjektom LMM Tilia d.o.o., Ljubljana (v nadaljevanju “ponudnik”).

Ob uporabi spletne strani, storitev ponudnika ter oddaje spletnih obrazcev, se smatra, da je stranka seznanjena s pogoji uporabe, ki so javno objavljeni na ponudnikovih spletnih straneh.
Razmerje med ponudnikom in stranko urejajo poleg veljavne zakonodaje še spodaj navedeni pogoji.

1.2. Stranka se strinja, da izpolnjuje zakonsko določeno starost za vstop v ta sporazum.

1.2.a V kolikor stranka ni polnoletna oziroma ne izpolnjuje zakonsko določene starosti, mora biti zraven prisoten skrbnik oz. odgovorna oseba, ki nase prevzame odgovornost.

1.3. Stranka se obveže, da bo skrbela za ažurnost in pravilnost vseh kontaktnih podatkov in podatkov, ki so potrebni za izdajo računov za opravljene storitve.

1.4. Stranka se obveže, da bo redno spremljala elektronski naslov, ki ga je navedla ob naročilu storitev ali uporabi spletne strani.
Stranka se obveže, da bo ponudnika redno obveščal o spremembah e-poštnega naslova, ki ga redno uporablja.
Ponudnik je zaradi narave delovanja e-poštne tehnologije v celoti odvezan odgovornosti za to, da lahko določena sporočila in/ali obvestila, poslana na naročnikov elektronski naslov, prispejo v mapo z nezaželeno pošto (t.i. “spam” ali “junk”).

1.5. Stranka je seznanjena, da ponudnik objavlja obvestila glede ponudnikovih storitev na spletnih straneh ponudnika ali pa so fizično objavljena v prostorih ponudnika, tj. Gerbičeva 44, 1000 Ljubljana. Ponudnik ni zavezan, da stranki sporoča spremembe storitev, cenika ter lokacije, razen v kolikor jih stranka že koristi se ponudnik zaveže, da poizkusi čimprej stranko o spremembi obvestiti, ni pa dolžan, saj so spremembe javno vidne na spletni strani ponudnika.

1.6. V skladu z direktivo 2010/45/EU ter s spremenjenim 84. členom Zakona o davku na dodano vrednost – ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB3, 18/11, 78/11, 38/12 in 83/12) se s 01.01. 2013 uvaja enakovredna obravnava papirnatih in elektronskih računov. Z oddanim naročilom na spletni strani ponudnika se naročnik strinja, da se mu vsi predračuni, računi in ostali dokumenti lahko posredujejo v elektronski obliki ali pa jih fizično prevzame v prostorih ponudnika.

2.0. Cene in plačilni pogoji

2.1. Objavljene cene na spletnih straneh ponudnika so v EUR (€) in že vsebujejo 22% DDV, razen če ni drugače navedeno.

2.1.1. V kolikor želite naše storitve plačati na obroke, je le to možno z osebnim obiskom v poslovalnici in podpisom pogodbe do največ 6 obrokov. V kolikor je oseba, ki želi skleniti pogodbo mladoletna, je potrebno spremstvo staršev in podpis pogodbe z njihove strani.

2.2. Ponudba / Predračun
Za uporabo ponudnikovih storitev je zahtevano predplačilo za določeno časovno obdobje, ki ga naročnik izvede na podlagi prejetega predračuna.
Predračun stranka prejme preko e-pošte na svoj e-poštni naslov. Predračun poslan na e-mail velja sedem (7) dni od trenutka, ko je e-pošta bila poslana (upošteva se ponudnikovo evidenco), ne glede na to, ali je stranka e-pošto odprla, ali je bila e-pošta v “spam/junk” ali e-pošta ni prispela.

Če predračun vsebuje napačen znesek in/ali specifikacije storitev, ima ponudnik pravico napake odpraviti in o tem stranko tudi obvestiti. Stranka se strinja, da bo upoštevala popravljen predračun ali odstopil od ponudbe.

Stranka se strinja, da bo svoje obveznosti poravnala v roku, ki je naveden zgoraj oz. na predračunu.
V kolikor na predračunu ni roka plačila, se upošteva rok naveden zgoraj, tj. sedem (7) dni.

V primeru, da stranka želi spremeniti plačilni rok ali izbrano storitev, mora to ponudniku sporočiti pred izvedbo plačila, preko elektronske ali navadne pošte.

2.2.1. Zaradi narave storitev, na katerih ceno vplivajo tuji ponudniki (bencin, avtomobili, stroški vzdrževanja, najemnina,…), imajo lahko določene ponudbe (predračuni) lahko krajši rok veljavnosti, kot je navedeno na samem predračunu. Ponudnik si pridržuje pravico, da ponudbo v kateremkoli trenutku spremeni brez obvestila stranke. V vsakem primeru pa bo ponudnik o tem poizkusil stranko obvestiti, v kolikor je to izvedljivo.

2.2.2. V kolikor se cenik spremeni in je bila storitev plačana po predhodnem ceniku (razen v kolikor ima predračun, poslan po e-pošti z e-naslova info@lmmtilia.si, še veljaven rok plačila), si ponudnik pridržuje pravico do zavrnitve plačila oziroma lahko zahteva doplačilo za izbrano storitev.

2.2.3. Ponudnik od stranke zahteva pravilno izpolnitev vseh polj pri opravljenem bančnem nakazilu (TRR); ime in priimek stranke (kandidata/kandidatke) v polje “NAMEN PLAČILA” ter pravilno izpolnjena referenca prejemnika; SI00 ter 4-mestna registrska številka stranke oziroma v primeru, da stranka ni vpisana datuma tečaja CPP, na katerega se prijavlja ter znak “-” in številka storitve, katera mu ji bila podana po predračunu.

2.2.3.1. V kolikor stranka ne izpolni vseh zgoraj navedenih podatkov (člen 2.2.3.) ustrezno, ji lahko ponudnik zavrne plačilo in ne izpolni svojega dela dolžnosti – tj. izpolnitev plačanih storitev. V primeru zahteve vračila denarja v tem primeru, se ponudnik zglasuje na člen 2.5.3.

2.2.3.2. V primeru odstopa od pogodbe, se zaračuna administrativne stroške v vrednosti 15€ in se že plačana vpisnina ne vrača.

2.3. Realizacija storitev
Plačane storitve bodo opravljene, ko ponudnik opravi storitev, za katero stranka plača.

2.3.1. Opravljena ura vožnje je, ko stranka koristi vsaj 50min časa učitelja vožnje, kar vključuje pripravo na vožnjo, vožnjo, pogovor z inštruktorjem ter vse ostale zadeve, ki se navezujejo na le-to vožnjo, ki jo stranka opravi.

 • V kolikor stranka ne odpove vožnje pravočasno (tj. vsaj 24 ur pred začetkom vožnje) se mu šteje čakalna ura po aktualnem ceniku, objavljenem na spletni strani ponudnika.
 • V kolikor stranka pozabi priti na uro vožnje, se mu le-ta računa kot čakalna ura po aktualnem ceniku, objavljenem na spletni strani ponudnika.
 • V kolikor ponudnik, na dogovorjen rok vožnje, ne more izvajati storitev in stranki zagotoviti (po lastnem mnenju) kvalitetne storitve, si ponudnik pridržuje pravico, da odpove storitev in stranki hkrati zagotavlja, da jo opravi v kasnejšem roku (ponudnik se sklicuje na člen 2.5. in njegove podčlene).
 • V kolikor ponudnik meni, da stranka ovira delovni proces pri izvajanju storitev si pridržuje pravico do menjave učitelja vožnje. V kolikor se situacija nadaljuje, se lahko ponudnik odloči, da stranki ne bo nudil več svojih storitev. V tem primeru se ponudnik sklicuje na 2.5. člen in njegove podčlene.
 • Ponudnik zagotavlja, da bo svoje storitve poizkusil nuditi najbolj možno kvalitetno, v primeru nezadovoljstva stranke, ponudnik ne prevzema krivde.
 • V kolikor je stranka pod vplivom alkohola ali drugih prepovedanih substanc si ponudnik pridržuje pravico, da stranko učitelj vožnje zavrne in hkrati računa uro oziroma storitev kot opravljeno (stranka mora torej plačati uro vožnje kot čakalno uro, ki je obračunana po aktualnem ceniku).
 • V kolikor je stranka med uro vožnje pod vplivom alkohola ali drugih prepovedanih substanc je sama odgovorna tako kazensko kot tudi denarno. Ponudnik ne prevzema odgovornosti, saj ni pristojna oseba za ugotavljanje alkoholiziranosti in zdravstvenega stanja stranke.
 • V primeru avtomobilske nesreče ali drugih zdravstvenih poškodb in težav stranke, ponudnik ni odgovoren za nastanek le-teh. Ponudnik zagotavlja, da se bo učitelj vožnje med samo storitvijo maksimalno trudil zagotoviti varno okolje, vendar nanj ne more 100% vplivati.

2.3.2. Tečaj cestno prometnih predpisov se šteje kot opravljena storitev, v kolikor je stranka prijavljena na tečaj in se le-ta tečaj tudi izvede v, javno objavljenem, roku.

 • V kolikor stranka ni prisotna na vseh terminih izbranega tečaja cestno prometnih predpisov (v nadaljevanju “tečaj CPP”), mu ponudnik po lastni izbiri lahko ponudi, da prisede k naslednjem terminu (na to vplivajo dejavniki kot so; število prijavljenih na tečaj, dejanska izvedba tečaja, termin tečaja), v primeru, da stranka ne more prisesti k tečaju, katerega termin določi ponudnik, se šteje, kot da je ponudnik svojo storitev opravil in stranki ni dolžan več nuditi storitve, oziroma mora stranka ponovno plačati omenjeno storitev.
 • V kolikor stranka ne more ali ne želi priti na tečaj CPP mora ponudnika o tem pravočasno obvestiti – vsaj 24ur pred začetkom tečaja. V nasprotnem primeru si ponudnik pridržuje pravico do zadržanja plačila storitve in ni dolžan opraviti vračilo denarja. V kolikor ne sporočite vaše odsotnosti vsaj 24h pred pričetkom predavanj, se v primeru neudeležbe zaračunajo administrativni stroški v vrednosti 15€. Prav tako se vpisnina v vrednosti 15€ ne vrača, v kolikor se stranka odloči od odstopa pogodbe in k CPP tečaju sploh ne bo pristopila niti na prihajajoče termine in želi vračilo kupnine. V tem primeru se vrne kupnina, zmanjšana za administrativne stroške, ki znašajo 15€.
 • Stranka se zavezuje, da delovnega procesa ne bo ovirala, v nasprotnem primeru se lahko ponudnik odloči, da stranki ne bo več nudil svojih storitev. V tem primeru se ponudnik sklicuje na 2.5. člen in njegove podčlene.
 • Ponudnik zagotavlja, da bo svoje storitve poizkusil nuditi najbolj možno kvalitetno, v primeru nezadovoljstva stranke, ponudnik ne prevzema krivde.

Zaradi narave storitev, ki jih nudi ponudnik, naročnik razume in se strinja, da ponudnik ne zagotavlja, da bodo naročene storitve opravljene takoj. Ponudnik si pridržuje pravico, da opravi storitve v kasnejšem času, v koliko takrat ni zmožen (kvalitetno) opraviti storitve. Ponudnik stranki zagotavlja, da bo storitev opravil v najkrajšem možnem času, ko bo le-to zmožen.

Ponudnik izda račun za opravljeno storitev na podlagi predračuna (ponudbe) in zabeležene transakcije ali izjemoma posredovanega potrdila o transakciji. Račun vsebuje podatke, ki jih je naročnik vpisal ob naročilu storitev. Račun stranka prevzame v fizični obliki v prostorih ponudnika ali preko e-pošte, stranka lahko izbira način, kako želi dobiti račun.

2.4. Podaljševanje plačanih storitev
Vse storitve so veljavne do dveh (2) let od nakupa.
V kolikor stranka ponudnika vsaj 30 dni predhodno (pred potekom roka) ne obvesti ponudnika, da bi želel rok storitev podaljšati mu le-te potečejo. Ponudnik denarja za pretečene storitve ne nudi. Stranka se z nakupom storitev obvezuje, da jih bo izkoristila v roku največ dveh (2) let od nakupa oz. izvedenega plačila.

Stranka se z nakupom katerekoli storitve zavezuje, da bo storitev izkoristila v največ dveh letih.

2.4.1. V primeru preteka enega (1) leta od nakupa storitev in nekoriščenja le-teh storitev, lahko ponudnik od stranke zahteva doplačila, v primeru spremembe cenika. Ponudnik tega ni dolžen sporočiti vnaprej stranki, kot je navedeno v členu 2.2.1, zgoraj.

2.4.2. Ponudnik se zavezuje, da stranki ne bo spremenil storitve ali zahteval doplačila v roku enega (1) leta od vplačane storitve.

V primeru izvedbe transakcije na podlagi predračuna po dejanskem poteku storitev, stranka ni upravičena do koriščenja storitev, ponudnik se lahko ravno po členu 2.2.2.

2.5. Odpoved in prekinitev storitev
V kolikor se stranka odloči prekiniti storitev, mu ponudnik brezplačno uredi izpisni list ter potrebno dokumentacijo, a le v primeru, da so bile poravnane vse storitve za nazaj po aktualnem ceniku (tj. cenik, ki je uradno objavljen in je veljaven na dan, ko stranka zahteva prekinitev storitev).

V primeru odstopa od pogodbe, se zaračuna administrativne stroške v vrednosti 15€ in se že plačana vpisnina ne vrača.

2.5.1. V kolikor stranka zahteva vračilo denarja brez ustreznega razloga, oziroma je to razlog, za katerega ni odgovoren ponudnik, ji ponudnik ni dolžan vrniti denarja.

2.5.2. Ponudnik opravi vračilo denarja le v naslednjih primerih;

 • 1. kadar ponudnik ni zmožen stranki izpolniti plačane storitve (v to ne šteje; nezadovoljstvo stranke, nezmožnost opravljanja storitve zaradi višje sile, časovne omejitve stranke, ustni dogovori z učitelji vožnje.),
 • 2. v primeru preplačila storitve s strani stranke,
 • 3. nesporazuma med ponudnikom in stranko ali zavajanja stranke s strani ponudnika (to določi ponudnik sam in ne stranka),

2.5.3. V primeru, da stranka ne navede ustreznih podatkov pri plačilu, kot so navedeni v členu 2.2.3.1., si ponudnik pridržuje pravico do zadržanja denarja in omogoča stranki, da storitve izkoristi v kasnejšem roku, vendar ne kasneje kot je navedeno v členu 2.4. (tj. dve (2) leti od nakupa). V primeru, da stranka ne želi koristiti storitev ponudnika zaradi osebnih razlogov, se ponudnik sklicuje na člen 2.5.2. (3. alineja), kjer se ponudnik na podlagi dejstev odloči o možnosti vračila denarja. Nikakor pa ponudnik v tem primeru ni dolžan stranki vrniti denarja v kolikor je stranka po lastni krivdi napačno vnesla podatke za plačilo.

2.5.4. V primeru, da razlog za vračilo denarja ni naštet v alinejah, ki so naštete v členu 2.5.2., ponudnik ni dolžan stranki izvesti vračilo denarja v naslednjih primerih

2.5.5. V primeru dogovora o vračilu denarja, ponudnik nakaže denar na izbran bančni račun s strani stranke oz. na račun plačnika storitev za omenjeno stranko. V kolikor stranka zahteva drugačno izplačilo, ki ga ponudnik ne more zagotoviti (npr. na kreditno kartico, tuj bančni račun, gotovinsko vračilo), ponudnik ni dolžan izvršiti vračila denarja.

2.5.6. V primeru dogovora o vračilu denarja mora stranko fizično priti na lokacijo ponudnika (tj. Gerbičeva 44, 1000 Ljubljana), kjer izpolne dokument z razlogom za vračilo denarja. Da je dokument veljaven mora vsebovati: razlog za vračilo, bančni račun na katerega se izvede vračilo denarja, ime in priimek stranke, registrsko številko kandidata / kandidatke (stranke), ki je navedena na kartončku vožnje ter lastnoročni podpis stranke (ali skrbnika) ter žig ponudnika ter lastnoročni podpis odgovorne osebe za podjetje LMM Tilia d.o.o., Ljubljana.

2.5.7. Ponudnik opravi vračilo denarja v roku 30 dni od podpisanega dogovora o vračilu denarja na izbran bančni račun.

2.6. Akcije in popustne kode
Pri posameznem naročilu je mogoče upoštevati le eno kodo za popust naenkrat.
Akcij in popustnih kod ni mogoče uporabiti za že zakupljene storitve, razen če je ob akciji to posebej navedeno.
Akcije, ki veljajo pri prvem vpisu, ni možno izkoristiti večkrat, saj je akcija vezana na posamezno storitev.

Za akcije in popustne kode, ki jih nudijo 3. osebe ponudnik ne more garantirati, da so veljavne in jih ni dolžan upoštevati.

Popustne kode, ki so dane določenem posamezniku niso prenosljive in se ne morejo koristiti večkrat (razen v kolikor je tako posebej navedeno).

2.8. Darilni boni

2.8.1. Darilni boni imajo veljavnost napisano na zadnji strani darilnega bona. Darilni boni niso prenosljivi na drugo osebo. V kolikor stranka ne izkoristi darilnega bona v navedenem roku, darilni bon ni več veljaven. V tem primeru ponudnik ni dolžan plačniku ali stranki vrniti denarja.

2.8.2. Darilni bon ima lahko drugačen rok veljave kot je napisano v splošnih pogojih, v členu 2.4.

2.8.3. Darilni bon je veljaven šele po opravljenem plačilu na ponudnikov bančni račun in, ko je darilni bon podpisan s strani odgovorne osebe ponudnika in ima žig ponudnika.

3.0. Evidenčni karton vožnje

Za evidenčni karton vožnje (v nadaljevanju “karton”) je stranka odgovorna sama od trenutka, ko ga prevzame v prostorih ponudnika. V primeru, da ga hrani strankin učitelj vožnje pri sebi, učitelj vožnje in/ali ponudnik ne prevzemata odgovornosti. V primeru izgube, poškodbe ali uničenja kartona in kraje, je stranka dolžna obvestiti ponudnika in plačati nov karton, ki se obračuna po aktualnem ceniku ponudnika.

3.1. V primeru izpisa iz šole vožnje LMM Tilia d.o.o. (predčasni izpit ali pridobljen vozniški izpit), karton stranke ostane pri ponudniku, katerega je ponudnik tudi dolžan hraniti po zakonskem roku. Od tega trenutka dalje stranka ni več odgovorna za karton.

4.0. Prijava na tečaj cestno prometnih predpisov preko spletne strani

Prijava na tečaj CPP je mogoča tudi preko spletne strani. S klikom na gumb “PRIJAVA >>” na zadnji strani obrazca, se stranka strinja s politiko zasebnosti navedeno na spletni strani in splošnimi pogoji uporabe na spletni strani. Hkrati se smatra oddaja obrazca s klikom na gumb “PRIJAVA >>” kot podpisan dokument s strani stranke.

4.1. V primeru, da je tečaj CPP zapolnjen (ponudnik ne more zagotoviti fizičnega sedečega mesta v predavalnici ali je tečaj CPP omejen na določeno število strank), si ponudnik pridržuje pravico do stranki odpove rezerviran termin tečaja CPP. V primeru, da je stranka že plačala lahko zahteva vračilo denarja ali pa ji ponudnik zagotovi drug termin tečaja CPP.

4.2. Rezervacija mesta na tečaju CPP je zagotovljena šele, ko stranka naredi predplačilo za izbran termin tečaja CPP. V nasprotnem primeru lahko stranki ponudnik prijavo zavrne, če druga stranka opravi predplačilo pred omenjeno stranko. Velja torej po pravilu, da je čas plačila predračuna bolj pomemben kot čas, ko stranka le izpolni obrazec za prijavo (spletna prijavnica). V primeru, da stranka plača z zakasnitvijo, se ponudnik sklicuje na člen 4.1. zgoraj.

4.3. Spletna prijavnica ima nameščene avtomatske odzive, zaradi česar lahko pride do tehničnih težav, kot so;

 • e-poštno sporočilo ne pride do stranke, kljub oddanem obrazcu,
 • stranka dobi napačen znesek za nakazilo ali napačno referenco za plačilo
 • stranka dobi dvojno potrditev termina tečaja CPP
 • stranka dobi potrditev za napačen termin tečaja CPP.

V vseh zgoraj naštetih primerih je stranka sama odgovorna, da ponudniku to napako čimprej sporoči, nakar se ponudnik potrudi, da jo čimprej odpravi. V kolikor pride do napake in jo ponudnik sam opazi, jo je dolžan stranki čimprej sporočiti, stranka pa je dolžna upoštevati direkten kontakt ponudnika, z večjo pomembnostjo, pred pisno avtomatsko potrditvijo.

V primeru, da se stranka zaradi tehnične napake odloči, da ne bi želela opravljati storitve pri ponudniku, ji ponudnik lahko vrne vplačan znesek v kolikor ta napaka spada v napako ponudnika, kot navaja člen 2.5. in njegovi podčleni.

4.4. S podpisom pristopne izjave preko naše spletne strani podpisnik potrjuje, da se prostovoljno prijavlja na CPP tečaj in ga posledično sklenitev tega poslovnega razmerja zavezuje, kot je opredeljeno v splošnih pogojih uporabe. Podpisnik prav tako izjavlja, da je seznanjen z splošnimi pogoji uporabe in s podpisom pristopne izjave pristopa k le-tej.

5.0. Kršitev pogojev poslovanja

Stranka v celoti razume in se strinja, da si ponudnik pridržuje pravico do ustreznih ukrepov, ki bi bili nujni ob kršitvah členov tega dokumenta. Taki ukrepi vključujejo takojšnjo omejitev oz. (začasno) prekinitev storitev ponudnika (samo) za dotično stranko, brez predhodnega opozorila in brez povračila kupnine.

Stranka se zavezuje, da bo varovala svoja gesla in vse ostale zaupne podatke, ki se nanašajo na njegov uporabniški račun ter ponudnika v primeru nepooblaščenega ali domnevnega posega v njegov uporabniški račun, evidenčni karton vožnje ali register kandidatov takoj obvestil. Nepooblaščen dostop vključuje sum kraje in/ali izgube podatkov, spremembo gesla ali ostalih varnostnih informacij ali katerokoli drug dogodek, ki lahko povzroči ali omogoči nepooblaščen vstop v osebne podatke stranke.

6.0. Uporaba prostorov ponudnika

Stranka se med uporabo prostorov ponudnika (Gerbičeva 44, 1000 Ljubljana) strinja s spodaj napisanimi pogoji;

 • ponudnik ni odgovoren za kakršnekoli zdravstvene poškodbe, ki lahko nastanejo med gibanjem v omenjenih prostorih.
 • Stranka je denarno in / ali kazensko odgovorna za kakršnokoli materialno škodo, ki jo naredi med uporabo prostorov.
 • Smatra se, da je stranka ob uporabi prostorov seznanjena s splošnimi pogoji objavljenimi na spletni strani ponudnika v tem dokumentu.
 • Ponudnik lahko uporablja varnostno kamero, katere posnetke lahko poljubno časa hrani, vendar hkrati stranki zagotavlja, da teh posnetkov ne posreduje 3. osebam, razen pooblaščenim osebam (tj. policija, zavarovalnica ali druge uradne osebe, ki imajo zakonsko določen dostop).

7.0. Reševanje sporov

Ponudnik in stranka se zavezujeta, da bosta vse morebitne spore poizkušala rešiti sporazumno.

Za morebitne spore, ki jih ponudnik in stranka ne bi mogla rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.

8.0. Sprememba splošnih pogojev in / ali politike zasebnosti

Ponudnik lahko prosto spreminja te splošne pogoje in politiko zasebnosti, ali spremeni ponudbo storitev. Vsaka taka sprememba postane veljavna štiriindvajset (24) ur zatem, ko je objavljena na spletnih straneh ponudnika. Stranka se strinja, da bo redno obiskoval spletne strani ponudnika in bo tako seznanjen z morebitnimi spremembami. Če se stranka s spremembo ne bo strinjala, lahko odpove storitve in sicer tako, da v roku petih (5) dni po začetku veljavnosti te spremembe ponudniku pošlje odpoved po elektronski ali navadni pošti ali se osebno zglasi v prostorih ponudnika (Gerbičeva 44, 1000 Ljubljana)

Prekinitev plačanih storitev postane veljavna, ko ponudnik potrdi, da je prejel sporočilo stranke in, da le-ta ustreza pogojem iz člena 2.5. in njegovih podčlenov. Stranka se strinja, da z uporabo storitev po poteku tega roka upošteva in se strinja z vsemi spremembami splošnih pogojev.

Ta dokument je bil objavljen 4.5.2022 ob 07:00 uri (lokalni čas).

Nam že slediš na socialnih omrežjih?